درود بر دوستان نيک

                                  با درود بر تمام نيکان ايران زمين

در اين زمان کوتاه که من در پرژن بلاگ سايتی برای خود باز کرده ام

از آشنايی با چند دوست گرامی خرسندم که اين دوستان مرا از صميم

قلب در جمع خود جای دادند.

اين ها با من مثل يکی از افراد نزديک فاميل خود رفتار کردند .

با نيک پنداری خود به منزل من راه پيدا کردند .

با کردار نيکشان مرحم بر زخمهای نهان دل من که ناشی از دوری ميهن

است نهادند هر چند که دوری فيزيکی در ميان است ولی با گفتار نيک

 دلها بهم نزديک شده و هيچ مشکل مسافتی در ميان نمی ماند.

در اين ميان لازم به زکر است که آيا ما نميتوانيم راحت و اعتمادبه يکديگر در

اينمکان ديدار کنيم و هميشه بايد از هجوم ياغيان در حراس باشيم؟؟؟؟؟!!!!!

آيا بايد که در خانه هايمان دفن شويم و با هيچکس از ترس خيانت و دورويی

معاشرت نکنيم ؟ولی من با ديد مثبت خود تمام خوبان را در کنارم دارم.

 من از دوستان نيک خودم در اين راستا سپاسگزاری کرده و آرزوی

 آينده ای سر شار از پيروزی وشاد کامی برايشان دارم.

             شاد زيويد و آزاده در ميهنی رها از هر گونه ستم

                                                                       تادرودی ديگر بدرود

                   

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٦:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٢