آينده ای بهتر بسازيم .....

درود؛

2620658.jpg

درآمد

بشكن  طلسم  حادثه را

بشكن

 مهر سكوت  از لب  خود بردار

 منشين  به  چاهسار فراموشي

 بسپار  گام  خويش  به  ره

 بسپار

 تكرار كن  حماسه  خود تكرار

چندان سرود  سوگ

  چه  مي خواني ؟

 نتوان نشست  در دل  غم  نتوان

 از ديده  سيل  اشك  چه مي راني ؟

  سهرابمرده  راست  غمي سنگين

  اما

  غمي  كه افكند  از پا  نيست

برخيز

 رخش  سركش  خود  زين كن

 اميد  نوشداروي تو  از كيست ؟

  سهرابمردهاي  و  غمت سنگين

بگذر ز نوشداروي  نامردان

 چشم  وفا  و مهر نبايد  داشت

 اي گرد  دردمند   ز بي دردان

 افراسياب  خون  سياوش  ريخت

 بيژن  به  دست  خصم  به چاه  افتاد

  كو گردي تو  اي همه  تن  خاموش

 كو مردي تو  اي همه جان  ناشاد

اسفنديار  را  چه كني تمكين ؟

 اين  پرغرور  مانده  به بند  من

  تير  گزين  خود  به كمان بگذار

 پيكان  به چشم  خيره سرش  بشكن

  چاه شغاد  مايه  مرگ توست

 از دست خويش  بر تو  گزند آيد

 خويشي كه  هست  مايه  مرگ  خويش

 بايد  شكست  جان  و تنش  بايد

گيرم  كه آب رفته  به جوي آيد

با آبروي رفته چه بايد كرد ؟

سيماب صبحگاهي  از سربلندترين كوهها  فرو مي ريخت

 برخيز و خواب را

 برخيز و  باز روشني  آفتاب را

(حميد مصدق)

اميد که از سخنان بزرگان آنچه را که بايد، بياموزيم و آينده ا روشن تر و با شکوه تر برای فرزندان خود بسازيم تا در زندگی شان راهی بهتر از ما پيش بگيرند

                              تا درودی دگر بدرود.

/ 0 نظر / 9 بازدید