آخ که چه نيک گفتی :

            با درود بر تمامی آ گاهان

من از اين در تعجب هستم که چرا جوانان ما خدا را به اون صورتی که واقعا است پيدا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نکردند.!!!!!!!

در اين دنيای پر از نيکی وبدی چه چيز راحت تر از ديدن وجود قانون طبيعت است؟؟

ما همه برای زمانی بسيار کوتاه به دنيا آمده وخيلی زود هم بازميگرديم

ما ز بالاِئيم و بالاميرويم 

    مازدريائيم و دريا ميرويم

ما از اينجاوازآنجا نيستيم  

  مازبيجائيم و بیجا ميرويم

کشتی نوحيم در طوفان نوح

لاجرم بی دست وبی پاميرويم

همچو موج از خود بر آورديم سر

باز هم در خود تماشا می رويم

اختر ما نيست در دور قمر 

    لاجرم فوق ثريا می رويم

ماز بالا ئيم و بالا می رويم

 *****************************************      

 

بلی دوستان ارجمندم اينچنين است .

         خدا يار ونگهدار همگی .

                                        شاد زی ويد بدرود 

/ 0 نظر / 4 بازدید