پند و اندرزهايی از موبد موبدان

           <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                        درود بر تمام شما  

چه خوش بود که تمام اين اندرزها را به گوش جان بسپاريم:   

 به فرمان يزدان و امشاسپندان رفتار و کوشش نما.

يزدان را ستايش کن و دل را شاد ساز تا يزدان نيکی تو را بيفزايد .

 خود را به بندگی به کسی مسپار.

قبل از جواب دادن تفکر کن.

از سخن چين ودروغگو سخن مشنو.

مغرور و خود پسند مباش زيراانسان چون مشک پر باد است واگر باد آن خالی

شود چيزی باقی نماند.

در مجازات مردم کينه مورز.

با نادان راز خود مگوی .

به هيچکس دروغ مگوی.

مردم دارای همان خوبی هستندکه اززمان شيرخوارگی خود کسب نموده اند.

نه به راست نه به دروغ هرگر سوگند ياد مکن . 

تا توانی مردم را به زبان ميازار.

هيچکس را تمسخر مکن .

خوش صحبت باش . شيرين گفتار و منش خود را نيک بدار.

بيگناه باش تا بيم نداشته باشی.

سپاس دار باش تا لايق نيکی باشی.

 مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی .

با مرد قدر نشناس ونا سپاس معاشرت مکن .

تند وعصبانی مباش زيرا مرد عصبانی چون آتش است که دربيشه بر افروزد

و تر و خشک را با هم بسوزاند.

هميشه روح خود را بياد دار .

                                               بدرود شاد زيويد

/ 0 نظر / 16 بازدید