سانسور در اينترنت ؟!!!!

    br1.gif

  درود بر شما جوانان ميهن؛                    

                  سانسور در اينترنت محکوم است 

          ?o=1470128&t=2               

 شرمساراز اينکه در وقت مبارزه بين شما نيستم و هيچ کمک فيزيکی از دستم بر نمی آيد و بايد فقط در دنيای خيال يا به گفته شما جوانان ايران زمين در عالم مجازی با شما هم فکری هم ياری داشته باشم....                       

                               ?o=1470075&t=2  

که اگر هم در ميانتان بودم پايی برای رفتن وانرژی برای هديه کردن نداشتم که تقديمش کنم و فقط شرمنده از تمام مبارزاتتون ولی دعا گويتان هستم در نيايش هايم هميشه از ايران و آزادی آن و آزاده گی هم ميهنانم با خدا سخن ميگويم... 

  تا پيروزی نهايی مبارزه مدنی را

          فراموش نکنيم.

در پناه يگانه اهورا مزدای ايران زمين مزدای بزرگ تندرست ؛ پيروز و شاد زيويد تا درودی ديگر بدرود. 

                                                                        تا درودی ديگر بدرود.

/ 0 نظر / 9 بازدید