درود درود درود

 با سپاس از دوستان خوب و گلم که برام اينقدر قشنگ نوشتيد08.gifو حالا

خيلی منو تحويل گرفتيد ها ازتون واقعا سپاسگذارم07.gif

من کمی هيجانزده شدم آموزگارم همش بهم ميگفت ٬

که ترس نداره بيا يی تو ميبينی که چقدر ساده است22.gif

وحالا آمدم داخل اين جريان وديديم زيادهم سخت نيست(يه کمی هست ها )27.gif

ولی مافرض ميگيريم که نيست18.gif 

به هر حال بايدبا تمام سختيهای زندگی کناراومدمن هميشه اين روميگم اين

که آب خوردنه03.gif

يعنی مام..... بله04.gif 

از يک سپاسگذاری کوچک به کجا رسيدم

بهتون بدرود ميگم تا بار ديگر  شاد زيويد23.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید