يک پرسش ؟

درود بر تو؛

آسايش دو گيتی تفسير اين دو حرف است    

                              بــــا دوستان مروت با دشمنــــان مـــــدارا

ازدو گيتی منظور کجاست؟

کی دوسته؟ 

 کی دشمن؟

            1715959.jpg 

دوست مدارا ميخاد؟

آيا بايد با دشمن مروت کرد؟

خوشحال ميشم بدونم نظرت چيست.

در پناه يزدان تندرست شاد و پيروز زيوی            تا درودی ديگر بدرود

/ 0 نظر / 8 بازدید