ايد نوروز

                   چو ايران

                       نباشد تن من مباد

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

تاريخ ايران تاريخ پر فراز و نشيب است٬در اين فراز و نشيب ها در هر دوره که سبب نا شايستگی و کم

خرد فرمانروايان٬در اين مرز و بوم ترک و تازی کردندوپيروز شدند.يکی از کوشش ها و هدفهای آنان

آن بوده که همه نمادهاآئينهای خود را جايگزين سازند.

از آن ميا آئين گراميداشت خجسته اَيد باستانی نوروز٬کشتار ها کردند٬بگير و ببند ها کردند هزاران

ترفند زدند٬اما سر انجام به انگيزه پايداری و ايستادگی ايرانيان نا کام شدندوپس نشستند.

از آن ميان در اين واپسين سال ها که همگيتان گواه بوده ايد و هستيد.

با افسوس ار دو هزاروشش سدسال پيش تا کنون به سبب دَوارِش ويورش فرهنگ ستيزان٬فرهنگ

سوزانان٬به اين مرزو بوم٬از گجَستَک ماکدونی(اسکندر)گرفته تا تازيان٬ترکان٬مغولان٬٬٬٬٬٬به

آتش کشيدن و بردن بن نوشتگان ايرانی بسياری از دست آوردها ويندِش کار وکوشش٬انديشه٬آزمون

از ميان رفته است وآنچه اکنون در دست است و به سبب ديرينگی ٬پراکندگی٬پريشانی و نيز دلبستگی

مردم يک دست نيست آميخته ها ايست از رخ دادها ويادداشت های تاريخی ٬از استوره٬داستان و افسانه .

                                                         بدرود شاد و پيروز زيويد

/ 0 نظر / 4 بازدید