زاد روزت پيروز باد

با درود ؛

۲۰امرداد زاد روز بهترين دوستم  در اين دنيای مجازی ...07.gif مهرنوش 07.gif جونم است .

و۲۰امرداد زاد روز دوست نيکم خاچيک نيز است 07.gif35.gif

 در پناه يزدان تندرست با روحی والا زيوی ای مرد صحرا و کوه و دشت .

خوب شايد چندی از شما نميدونستيد ..... بهش شادباش بگيد و خوشحالش کنيد.

روز تولد تو ميلاد عشق پاکِ ؛؛؛ برای ديدن تندرستی و شادی و پيروزی تو بر تمام مشکلات 

 دستانم هميشه بلند و به نيايش است؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

                                خيلی دوستتدارم گل من

                              زاد روزت پيروز باد گل من  10.gif

                     07.gif      07.gif     07.gif      07.gif      07.gif      07.gif       07.gif  

             ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

برای چه ؟

عشق دست نيافتني؟     يا داشتنش ولی نداشتنش؟

ما کجائيم و به کجا ميرويم؟

ما زبالائيم و بالا ميرويم        ما ز دريائيم و دريا ميرويم      

ما از اينجا و از آنجا نيستيم        ما زبی جائيمو بی جاميرويم     

کشتی نوحيم در طوفان نوح        لا جرم بی دست و بی پا ميرويم

همچو موج از خود بر آورديم سر        بازهم درخود تماشا ميرويم

اختر ما نيست در دور قمر         لاجرم فوق ثريا ميرويم

1967594.jpg

عکس بالا هديه دوست نيکم آقا ساسان است.

                                                                        تا درودی ديگر بدرود.

/ 0 نظر / 4 بازدید