چگونه بايد به داد کارتون خوابها رسيد؟

درود

تصاويری از جشن سال نو در شهری که من حالا در آن اقامت دارم و هيچ دلبستگی به آن ندارم

  Weihnachtsmarkt Köln Weihnachtsstimmung am Kiepenkerl

 خوب سال نو در اينجا هيچوقت برای من دل گرم کننده نبوده شايد کمی سرگرمم کرده ولی...ميدونی اين چند روزه به مرکز شهر نرفتم، چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نميدونی چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خوب ميگم برات.....

Weihnachten 2004 - Weihnachtsmarkt in Münster 

در ايران من نيز سال نو ميلادی  برای اقليتهای گراميمون است ولی آيا دلِ خوش نيز هست؟د
وقتی ميبينم که بچه های بــــم هنوز سقفی بالای سر و جايی گرم برای خابيدن ندارند با چه دل گرمی  در خيابان روم و با اينها همراهی کنم و خودم را شاد نشون دهم؟

Weihnachten 2004 - Weihnachtsmarkt in Arnsberg
  اينجا خيلی زيباست، نه؟
ولی برای کسانی که مشکلی در ميهن برای هم ميهنانشون نداشته باشند

 

 

 

زن بی خانمان ايرانی

مگه ميتونم من
مگه ميتونم من
به خدا وندی خدا نميتونم!!!!

وقتی خيابان خوابهای مملکت و شهر من، تهران رو به افزايش است.....

 

گروهی از دانشجويان ايرانی در اعتراض به مرگ بيش از ۴۰ بی خانمان ظرف کمتر از يک ماه در تهران، دوشنبه شب را در خيابان های اين شهر گذرانده اند.

910.jpg

819.jpg 

اصلن ببين علی چی گفته: مگر می شود خبر را خواند و گذشت ؟ اگر دلی چون برگ اقاقی در سینه داشته باشی بغض خواهی کرد.  و با تمام قوا کمکش کنيم.
يا شبح دوست نيک ديگرم، زيستن زير سرپناه دور از گزند گرما و سرما و باد و برف و توفان حق هر موجود زنده‌ است و دريغ که امروز ما به جای پرداختن به حداکثرها بايد وضعيت فوق‌العاده برای نجات جان انسان‌ها اعلام کنيم.
 آخ چه خوش گفت شاملو؛ بيابان را سراسر مه گرفته است،
 که هم اينک همه جا را سراسر مه گرفته است مهی آنقدر غليظ که ما ۲ قدمی خو را نيز نميتوانيم ببينيم چه رسد به....
پس اين کمکها به کجا ميرود؟
مگر همينجا خيابان خواب ندارد؟ جايی نه چندان عالی ولی دست کم سقفی برای بالای سرشان درست کرده اند که در شبهای سرد سر پناهشان باشد.
ای از خدا بی خبران بيدار شويد از اين خواب، خوابی که در آن از ارزش جان انسانهای اينچنين ی نا آگاهيد برخيزيد،  دلم خيلی گرفته خيلی .....
در پناه يزدان تندرست و پيروز زيوی
تا درودی دگر بدرود.

/ 0 نظر / 44 بازدید