خدا به دادمون برسه......

درود؛

ديشب وقتی در اخبار اينجا در مصاحبهء تلوزيونی از زبان يک فرد آمريکايی در برلين شنيدم که آينده ايران در دست اين انتخابات آمريکا است يک تکون حسابی خوردم .... آخه چرا بايد مملکت ما و اختياراتش در دست اجانب باشه؟ يا آمريکا يا انگليس؟

وقتی هم که به بلاگ زيتون رفتم و ديدم که همه چيز بستگی به اين انتخابات داره در ايران کلی شاکی شدم ولی چه ميشه کرد جز انتظار و رقم خوردن سرنوشتمون به دست ديگرانی چون

بــــــــــــــــوش  وکــِــــــــــــری                             $$$$$$$      

 بوش و کری  کی ميره؟ بوش و کری

تا کنون جورج بوش از جان کری پيش است اما نتيجه نهايی هنوز قابل پيش بينی نيست
 
'سرنوشت انتخابات آمريکا به آرای اوهايو بستگی دارد'
 
با اينکه شمارش آرا در انتخابات رياست جمهوری آمريکا در اکثر ايالت های اين کشور خاتمه يافته، سرنوشت نهايی اين انتخابات به اعلام نتايج شمارش آرا در ايالت اوهايو بستگی يافته است.
رای دهندگان در اوهايو

نتايج به دست آمده از شمارش آرا در اکثر ايالت ها نشان می دهد که جورج بوش، رييس جمهوری و نامزد حزب جمهوريخواه، از لحاظ کسب آرا در کالج انتخاباتی، نهاد تعيين کننده رييس جمهوری، از جان کری، رقيب خود از حزب دموکرات، پيشی گرفته اما اختلاف آرای دو نفر در حدی نيست که نتيجه نهايی مشخص شده باشد و سرنوشت انتخابات به نتيجه رای گيری در ايالت اوهايو بستگی يافته است.

نظر شما درباره نحوه برگزاری انتخابات آمريکا، از جمله مبارزات انتخاباتی آن چيست؟ در مورد نامزدان اين انتخابات چگونه فکر می کنيد؟ انتخاب هر يک از آنان چه پيامدهايی برای آمريکا و کشورهای ديگر خواهد اشت؟

                                    تا درودی دگر بدرود

 

/ 0 نظر / 12 بازدید