آينده روشن!

دوست ناديده!
من نيز چون شما باور دارم که مشگل عمده ی ما مردم را بايستی در حوزه ی فرهنگ جُست نه سياست، امّا يادمان نرود: برای فرهنگ سازی يا پالودن فرهنگ، نخست بايستی برآورد درستی از فرهنگ جاری جامعه مان بدست بياوريم. به قولی بی هيچ تعصبی بايد ببينيم "کجا ايستاده ايم"!
برای رشد آگاهی های ملّی ابتدا بايد "شعور ملّی" را تخمين زد. برای تخمين زدن سطح شعور ملّی راههای گوناگون و در عين حال ساده ای وجود دارد، چه نگاه مردم به مسائل روز جهان حکايتگر شعور ملّی آنهاست.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

پس ما نيز بايد در اين راه قدم برداريم تا به پيروزی موعود برسيم.<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

    با اميد پيروزی تا درودی ديگر بدرود

/ 0 نظر / 3 بازدید