درود بر دوستان نيک

                                  با درود بر تمام نيکان ايران زمين<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در اين زمان کوتاه که من در پرژن بلاگ سايتی برای خود باز کرده ام

از آشنايی با چند دوست گرامی خرسندم که اين دوستان مرا از صميم

قلب در جمع خود جای دادند.

اين ها با من مثل يکی از افراد نزديک فاميل خود رفتار کردند .

با نيک پنداری خود به منزل من راه پيدا کردند .

با کردار نيکشان مرحم بر زخمهای نهان دل من که ناشی از دوری ميهن

است نهادند هر چند که دوری فيزيکی در ميان است ولی با گفتار نيک

 دلها بهم نزديک شده و هيچ مشکل مسافتی در ميان نمی ماند.

در اين ميان لازم به زکر است که آيا ما نميتوانيم راحت و اعتمادبه يکديگر در

اينمکان ديدار کنيم و هميشه بايد از هجوم ياغيان در حراس باشيم؟؟؟؟؟!!!!!

آيا بايد که در خانه هايمان دفن شويم و با هيچکس از ترس خيانت و دورويی

معاشرت نکنيم ؟ولی من با ديد مثبت خود تمام خوبان را در کنارم دارم.

در اينجا از مهرنوش که دختری خوش بيان و دوست داشتنی است و

سعيد حاتمی که از هيچ کمکی دريغ نکرده و به پايه گزاری در اين مهم(پايه ريزی پرژن

بلاگ )برای من بسيارتلاش کرده و سپنتا دوست شوخ طبع ما که هميشه خنده بر

لبانمان آورده .ساسان عزيزم که اگر روزی صدای گرمش رو نشنوم آنروز برايم......

زيرا دوستش دارم از اعماق وجودم و اما  امين گلم که سرافرازی تمام ما به وجود

چنين مدافعين برای مام ميهن است   .پاينده  ايران .

دوست و هم محلی گرامی خودم کامی جان که از پيدا کردنش بسيار خوشحالم.

با ارز پوزش از دوستانی که نامشان را ياد نکردم  (پيری وفراموشی)

 

من از دوستان نيک خودم در اين راستا سپاسگزاری کرده و آرزوی

 آينده ای سر شار از پيروزی وشاد کامی برايشان دارم.

             شاد زيويد و آزاده در ميهنی رها از هر گونه ستم

                                                                       تادرودی ديگر بدرود

                   

/ 0 نظر / 5 بازدید