من و شما

    درود بر تمامیدوستان :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 من تصميم تازه ای در زندگی ام گرفتم:

  روش جديدی رو از سر بگيرم که در راه رسيدن به اين هدف ٬

 به شما يا بهتر بگم انرژی مثبت شما دوستان نيکم نياز دارم .

 بله من ديگر هيچ باوری به وجودچيزی به نام بيماری نخواهم داشت .

به نظر من اين واژه بدليل اينکه علم پزشکی به اهداف خود برسد به من و تو اينطور

فهمانده شدهکه در برخی موارد نامبیماری بدون درمان را روی آن نهادند .

                                  (( و اما شما))

با فکر به اينکه من۱۰۰٪ درسلامتی کامل جسمی و روحی هستم انرژی های مثبت

( خفن )خودتان را برايم بفرستيد( با تصورامواجی به رنگ آبی) به سوی من بفرستيد.

 پيشا پيش از همهء شما سپاسگذارم.

               شاد زیويد ********************** تا درودی ديگر بدرود.

/ 0 نظر / 4 بازدید